Dzisiaj jest wtorek, 31 stycznia 2023, imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Odwiedziło nas: 1175 osób.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

Opis rezultatu projektu "Szwajcarski zegarek"

Nazwa rezultatu:
Obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno - socjologicznych.

 1. Rezultat główny
  Rezultatem głównym jest model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji, gdyż nie są w stanie zaspokoić swoich własnych potrzeb życiowych samodzielnie, z uwagi na to, iż są pozbawione niezależnego źródła dochodu. Bezrobocie może stać się ważnym czynnikiem prowadzącym do wykluczenia społecznego, jeżeli jest ono długotrwałe i nie wspierane przez pomoc społeczną - dlatego jednym z elementów naszego rezultatu jest zapewnienie ludziom pracy, aby mogli zacząć własnymi siłami, przy użyciu własnych środków organizować swoje życie. Aby praca zawodowa była wykonywana jak najlepiej, poszczególne osoby powinny posiadać wiedzę teoretyczną z dziedziny, którą się na co dzień zajmują. Dlatego drugim, równie ważnym elementem naszego rezultatu jest zorganizowanie kształcenia. By rezultat został osiągnięty - tzn., aby zmniejszyło się zagrożenie wykluczeniem społecznym, beneficjenci muszą stać się profesjonalistami w danej dziedzinie, co wiąże się zarówno z nabyciem wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Z uwagi na to, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym często nie wierzą we własne siły, są bierne, pasywne, mają niskie poczucie własnej wartości, nasz rezultat "posiada" trzeci, bardzo istotny element, a mianowicie warsztaty psychologiczno - socjologiczne. Na szkoleniach beneficjenci zostają wyposażani w praktyczne umiejętności, umożliwiające im większą samodzielność życiową oraz samodzielność i skuteczność w poruszaniu się na rynku pracy. Połączenie w/w trzech elementów może zapewnić sukces w walce z wykluczeniem społecznym, gdyż osoby posiadające doświadczenie zawodowe, wiedzę teoretyczną z zakresu wykonywanej pracy zawodowej, a także wzmocnione przez szkolenia, stają się profesjonalistami w danej dziedzinie i mają duże szanse na życie o własnych siłach. W naszym projekcie beneficjenci podejmują pracę zawodową, na podstawie umowy o pracę. Przez okres 2 lat wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pokrywane są ze środków PIW EQUAL (składa się na to co miesięczna płaca oraz pieniądze potrzebne na utworzenie stanowiska pracy). Podczas 2 lat pracy, beneficjenci uczą się w szkole policealnej w kierunkach zgodnych z podjętym zatrudnieniem (koszty organizacji kształcenia pokrywane są również ze środków PIW EQUAL). Podczas tego okresu odbywają się warsztaty psychologiczno - socjologiczne, na których beneficjenci nabywają praktycznych umiejętności psychospołecznych. Po upływie 2 lat, pracodawcy są zobowiązani do zatrudnienia poszczególnych osób prze co najmniej 1 rok - przy wykorzystaniu wyłącznie własnych środków. Takie rozwiązanie sprawia, że pracodawcy nie podejmują pochopnie decyzji o zatrudnieniu beneficjentów, natomiast uczestnicy mają zapewnioną pracę przez co najmniej 3 lata.
 2. Elementy składowe rezultatu / produkty pomocnicze Elementy składowe rezultatu: - pierwszym elementem jest zorganizowanie zatrudnienia w zakładach pracy, - drugim elementem jest zorganizowanie kształcenia w kierunku zgodnym z podjętym zatrudnieniem, - trzeci element to zorganizowanie warsztatów, które wzmocnią poczucie wartości i wiary we własne siły. Produkty pomocnicze rezultatu: - strategia wdrażania rezultatu - opis, wskazówki co robić, by wdrożyć rezultat i zapewnić jego jak największą skuteczność, - procedura pozyskiwania informacji o potrzebach lokalnych zakładów pracy w zakresie zatrudnienia oraz kształcenia przyszłych pracowników, - program szkolenia psychologiczno - socjologicznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, - formularz służący do weryfikacji i naboru przyszłych beneficjentów, - formularz dla pracodawców, w którym będą oni mogli zawrzeć informacje, jaki powinien być ich przyszły pracownik - jakie powinien mieć cechy, jakie posiadać umiejętności, itp., - druk "umowy o naukę" - którą musi podpisać każdy uczestnik z instytucją organizującą kształcenie, - druk umowy, którą musi zawrzeć zakład pracy decydujący się na zatrudnienie beneficjenta, z instytucją wdrażającą rezultat, - powołanie nowej struktury organizacyjnej - powiatowego forum ds. ograniczania bezrobocia.
 3. Problem, na który odpowiada rezultat. Rezultat przyczynia się do rozwiązania następujących problemów:
  • ubóstwa - beneficjent otrzymuje płacę za wykonywaną pracę, w związku z czym jego sytuacja finansowa ulega poprawie,
  • bezrobocia - uzyskanie zatrudnienia sprawia, że beneficjenci stają się (przynajmniej częściowo) samodzielni, zdobywają doświadczenie zawodowe, nabierają poczucia, że mogą zadbać o swoje życie przy wykorzystaniu własnego potencjału, własnych umiejętności, zdolności, sił, itp.,
  • posiadania wykształcenia nieadekwatnego do potrzeb rynku pracy - beneficjenci kształcą się w kierunku zgodnym z oczekiwaniami pracodawców (a co się z tym wiąże - zgodnym z wykonywaną pracą),
  • wykluczenia społecznego - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, to osoby, które nie są w stanie zaspokoić samodzielnie własnych potrzeb życiowych - dzięki działaniom składającym się na nasz rezultat, zagrożenie wykluczeniem społecznym znacznie się zmniejsza, gdyż beneficjenci mogą organizować życie w oparciu o własne siły i środki,
  • rezultat rozwiązuje problemy takie jak bierność, pasywność, brak wiary we własne siły, niskie poczucie wartości - beneficjenci stając się aktywnymi na rynku pracy, kształcąc się, uczestnicząc w warsztatach, zaczynają żyć inaczej niż do tej pory, stają się w pewien sposób innymi ludźmi.

  Rezultat przyczynia się do rozwiązania problemu bezrobotnej młodzieży z wykształceniem średnim, ale z powodzeniem może być stosowany dla innych zbiorowości - mogą być to osoby dorosłe, mogą być to osoby z wykształceniem innym niż średnie - najważniejsze jest to, by dana grupa została objęta wielotorowym oddziaływaniem - by jednocześnie podjęła pracę, naukę (w kierunku zgodnym z podjętym zatrudnieniem), a także by zapewniono jej szkolenie z zakresu psychologii i socjologii.

  Rezultat tym różni się od obecnie stosowanych rozwiązań, że jest działaniem wielotorowym. Dotychczasowe próby walki z bezrobociem (a co się z tym wiąże - z wykluczeniem społecznym) skupiały się na jednym działaniu, np. na organizacji szkoleń, staży, itp. Nasz rezultat łączy pracę zawodową, kształcenie, szkolenia - i to właśnie dzięki kompleksowym działaniom, jest on skuteczniejszy, efektywniejszy i innowacyjny w stosunku do obecnie stosowanych praktyk.

 4. Efekt końcowy zastosowania rezultatu.

  Efektem końcowym zastosowania rezultatu jest zmiana sytuacji społeczno - ekonomicznej odbiorców. Beneficjenci, z uwagi na podjecie pracy, posiadają własne źródło dochodu, ich sytuacja materialna ulega poprawie, są lepiej postrzegani przez innych ludzi, gdyż organizują swoje życie w oparciu o własne siły, a nie np. korzystając ze świadczeń pomocy społecznej. Poprawia się status społeczny poszczególnych osób. Efektem końcowym zastosowania rezultatu jest także wsparcie - rozwój firm działających - w przypadku naszego projektu - na terenie powiatu szamotulskiego. Pracodawcy przez okres 2 lat zatrudniają pracownika, na którego "utrzymanie" nie łożą żadnych środków, w tym czasie mogą wyszkolić daną osobę tak by stała się profesjonalistą w danej dziedzinie.

  Rezultat może być z powodzeniem zastosowany w dowolnym regionie, dla różnych grup docelowych, może być on także do pewnego stopnia modyfikowany. Skuteczność rezultatu jest wynikiem połączenia kilku działań - "objęcia" beneficjentów pomocą z różnych stron. Niezależnie do jakiej grupy docelowej i w jakim regionie będzie zastosowany rezultat, należy położyć nacisk na kompleksowość działań, zagwarantować uczestnikom zatrudnienie, kształcenie w kierunku zgodnym z wykonywaną pracą, a także umożliwić im uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, które mają za zadanie wzmocnić poczucie wartości oraz wiary we własne siły. Rezultat może być do pewnego stopnia modyfikowany - w naszym projekcie młodzież kształci się w szkole policealnej, ale równie dobrze mogłaby uczestniczyć w innej formie kształcenia zawodowego. Kwestią najistotniejszą jest to by zdobywana wiedza teoretyczna była zgodna z wykonywaną pracą. - aby odbiorcy rezultatu stali się profesjonalistami w danej dziedzinie.

 5. Przez kogo może być zastosowany rezultat

  Rezultat może być zastosowany przez instytucje posiadające środki na walkę z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym.

  Mogą być to instytucje takie jak:
  • Urzędy Pracy,
  • Centra Integracji Społecznej,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Centra Pomocy Rodzinie,
  • Organizacje Pozarządowe.

  Gdyby skumulować środki i możliwości oddziaływania ww. instytucji na walkę z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym można by objąć kompleksową i skuteczną pomocą większą liczbę osób. Ważne jest aby powstały na bazie ww. podmiotów zespół bądź powiatowe forum ds. ograniczania bezrobocia dysponował własnym budżetem. Powinien on pochodzić z połączenia tych części budżetów członków zespołu, które zgodnie ze swą statutową działalnością przeznaczają na ograniczanie wykluczenia społecznego. Zaistnienie proponowanych zespołów powinno mieć umocowanie prawne, np w ustawie dotyczącej promocji zatrudnienia. Istotne jest też, aby powstały zespół był ściśle związany ze szkołą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kształcenia zawodowego. Doświadczenie naszego Partnerstwa pokazuje, że szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, ze względu na swą elastyczność, zdolność do szybkiego dostosowania kierunków kształcenia do bieżących potrzeb, spełnia się w tej roli znacznie lepiej od funkcjonującej w gorsecie Karty Nauczyciela i innych ustaw typowej szkoły publicznej. Wprowadzeniem do bieżącej polityki krajowej takiego rozwiązania

 6. Działania konieczne do zastosowania/wdrożenia rezultatu.
  Aby rezultat został osiągnięty należy podjąć następujące kroki:
  • pozyskać informacje o potrzebach lokalnych zakładów pracy w zakresie zatrudnienia, z jednoczesnym przedstawieniem propozycji wsparcia firm poprzez zatrudnienie subsydiowane i pomoc w utworzeniu stanowiska pracy,
  • wybrać te zakłady pracy, które mają szansę na utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku lub rokują rozwój - aby wzmocnić lokalny sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • zebrać informacje od pracodawców na jakich stanowiskach chcieliby zatrudnić osoby bezrobotne,
  • otworzyć (jeśli nie funkcjonują) kierunki kształcenia zgodne z oczekiwaniami pracodawców,
  • ogłosić nabór uczestników chętnych do udziału w tego rodzaju projekcie,
  • wybrać osoby, które zostaną objęte działaniami składającymi się na rezultat,
  • skierować poszczególnych beneficjentów do zakładów pracy,
  • podpisać umowę z każdym zakładem pracy, który zobowiąże się zatrudnić bezrobotnego (w tejże umowie należy zawrzeć wszelkie informacje regulujące prawa i obowiązki stron),
  • podpisać "umowę o naukę", w której bezrobotny zobowiąże się do uczestniczenia w zajęciach szkolnych,
  • zorganizować szkolenia/warsztaty psychologiczno - socjologiczne, które wzmocnią w osobach bezrobotnych wiarę we własne siły, poczucie wartości,
  • przekazać pracodawcom środki na utworzenie stanowisk pracy dla uczestników projektu oraz okresową refundację ich płac.
 7. Nakłady niezbędne do zastosowania/wdrożenia gotowego rezultatu.
  Koszty związane z zastosowaniem rezultatu są następujące:
  • środki na utworzenie stanowiska pracy - w naszym projekcie jest to kwota 10.000 zł na 1 beneficjenta,
  • refundacja płacy minimalnej brutto przez okres 2 lat (bezrobotny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę), 24 miesiące × 1025.25 zł. × liczba uczestników,
  • finansowanie kształcenia beneficjentów w zaocznej szkole policealnej (w naszym projekcie opłata za 1 miesiąc nauki wynosi 190 zł. tj., 20 miesięcy × 190 zł × liczba beneficjentów),
  • opłacenie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie programu warsztatów psychologiczno - socjologicznych i ich przeprowadzenie (w naszym projekcie jest to kwota ok. 30.000 zł.),
  • koszty personelu - jeśli istniałaby konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie rezultatu.

  Przedstawione wyżej koszty dotyczą konkretnego projektu "Szwajcarski Zegarek" i mogą być w dużym zakresie modyfikowane w zależności od zamierzeń i możliwości zespołu realizującego podobny projekt.

  Czas potrzebny do wdrożenia rezultatu wynosi kilka miesięcy, podczas których należy wybrać zakłady pracy chętne do udziału w projekcie; wyłonić osoby bezrobotne (na podstawie obiektywnych, wcześniej ustalonych kryteriów); skierować beneficjentów do poszczególnych zakładów pracy; otworzyć kierunki kształcenia (jeśli nie funkcjonują) zgodne z zajmowanym stanowiskiem (w naszym projekcie jest to: administracja, ekonomia, informatyka, mechanik); podpisać "umowę o naukę" z każdym bezrobotnym, a także umowę z zakładami pracy decydującymi się na zatrudnienie beneficjentów, regulującą prawa i obowiązki stron; należy też zorganizować warsztaty, które wyposażą uczestników w praktyczne umiejętności psychospołeczne, umożliwiające większą samodzielność życiową.

 8. Równość szans

  Działania, które składają się na nasz rezultat mogą być w równej mierze kierowane do kobiet i mężczyzn, dlatego wpływają na wyrównywanie szans obu płci na rynku pracy. Osoby zakwalifikowane do projektu (zarówno kobiety jak i mężczyźni) zostały objęte takim samym działaniem - uczą się i pracują na stanowiskach zgodnych z wybranym kierunkiem kształcenia, a także uczestniczą w warsztatach psychologiczno - socjologicznych, z tego względu wszyscy zdobywają doświadczenie zawodowe, wykształcenie zgodne z wykonywaną pracą, a także nabywają praktycznych umiejętności psychospołecznych. Osiągnięty przez nas rezultat ma ograniczać problem wykluczenia społecznego, którym zagrożone są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dlatego działania składające się na rezultat mogą być kierowane zarówno do jednej jak i drugiej płci.


 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »